Zavřít

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.matejovsky-povleceni.cz/. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Obchodní podmínky pro velkoodběratele >>>

Základní údaje:

Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: Matějovský a.s.
Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Zdeněk Matějovský
Sídlo společnosti: Vladimíra Komárka 606, 51301 Semily
IČ: 04561856
DIČ: CZ04561856
tel.: +420 481 621 261
e-mail: obchod@matejovsky-textil.cz

1. Všeobecné ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. NOZ). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách https://www.matejovsky-povleceni.cz/ stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou právnickou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. 

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě https://www.matejovsky-povleceni.cz/ a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek jsou možná sjednat v kupní smlouvě s prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Objednávky

Objednávky pořízené prostřednictvím internetového obchodu www.matejovsky-povleceni.cz jsou považovány za závazné.

Zboží expedujeme do 24 hodin následujícího pracovního dne. V období státních či vánočních svátků je odbavení objednávek vyřizováno omezeně, když kupující jsou na webových stránkách informováni o aktuálních předpokládaných termínech dodání.

Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v objednávce, proto je třeba řádného vyplnění veškerých povinných údajů, včetně telefonu v objednávce. Objednané zboží je zasíláno dle způsobu volby úhrady. 

V případě způsobu doručení dobírkou je k ceně zboží připočteno doběrečné ve výši 69 Kč. K ceně zboží může být také připočteno poštovné, jehož výše se liší v závislosti na destinaci doručení zboží a na akcích a na zboží, kdy kupující je s výší seznámen při realizaci nákupu zboží.

3. Uzavření kupní smlouvy

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Příjem objednávek je možný učinit následujícími způsoby:

 • Poštou: na adresu Matějovský a.s., Vladimíra Komárka 606, 51301 Semily, obálku označit „objednávka zboží“;
 • Prostřednictvím internetového obchodu: https://www.matejovsky-povleceni.cz/;
 • E-mailem: objednavky@matejovsky-textil.cz

Na stránkách internetového obchodu naleznete seznam zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, když tyto údaje stvrzuje kupující tím, že zboží „Objedná“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží kupující další e-mailovou zprávu, ve které mu bude sděleno, že objednávka byla připravena a vyexpedována přepravci. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje doručení této zprávy; s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany dodavatele. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodu https://www.matejovsky-povleceni.cz/, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující bere dále na vědomí, že zadá-li své daňové identifikační číslo (DIČ) do objednávkového formuláře, bude platnost tohoto DIČ ověřena vůči přidělení pro účely DPH. V případě neplatného nebo špatně zadaného DIČ nebude toho DIČ na následně vystaveném daňovém dokladu uvedeno. V případě zadání platného DIČ, bude smlouva považována za uzavřenou s podnikatelem.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Platební podmínky a cena zboží

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

Kupní cenu je možné uhradit v hotovosti (přímý nákup, dobírka), převodním příkazem na účet prodávajícího nebo platba kartou online. Po dobu platnosti objednávky je zboží pro zákazníka rezervované, jestliže dojde ke stornu objednávky (např. z důvodu neprovedené online platby - kartou, převodem nebo klasických bankovním převodem), je zboží z objednávky obratem uvolněno k dalšímu prodeji. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je kupující při odběru zboží na fakturu povinen uhradit cenu dodaného zboží do 2 týdnů ode dne vystavení faktury. V případě prodlení s úhradou je kupující povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované ceny za každý den prodlení.

Je-li zahájeno upomínkové řízení, uhradí dlužník poplatek ve výši 100 Kč za jednu upomínku. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (přímý nákup, dobírka) - převzetí příslušné částky zmocněnou osobou; při převodu na účet den připsání příslušné částky na účet prodávajícího a při online platbě kartou je den platby den připsání příslušné částky na účet. 

V případě evidovaného dluhu nejsou objednávky vyřizovány do doby uhrazení dluhu. Pokud dluh nebude uhrazen do 14-ti dnů od přijetí nové objednávky, bude nová objednávka stornována. Jestliže se bude neplacení opakovat, zboží bude po uhrazení všech dlužných částek zasíláno pouze na dobírku. Poštovné do zahraničí platí vždy odběratel.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven daňový doklad, který zákazník obdrží spolu se zbožím.

V případě jiných individuálních potřeb doporučujeme postup předem konzultovat s pracovníky zákaznického servisu. 

Způsoby plateb:

 • platba dobírkou (v hotovosti nebo kartou při převzetí zboží od přepravce)
 • platba kartou online (prostřednictvím platební brány společnosti Comgate Payments a.s.)
 • platba bankovním převodem online (platbu provádí zákazník ve svém internetovém bankovnictví s předvyplněným platebním příkazem)
 • klasická platba bankovním převodem (platební údaje zákazník obdrží po uzavření objednávky)

Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Pokud si kupující zvolil formu platby dobírkou a nezrušil objednávku před tím, než byla zásilka předána k přepravě, zavazuje se kupující toto zboží převzít či vyzvednout na výdejním místě a současně uhradit na místě smluvní cenu stanovenou v kupní smlouvě. Dle občanského zákoníku je bezdůvodné nepřevzetí/nevyzvednutí zásilky porušením kupní smlouvy a prodávající má nárok na uplatnění náhrady škody, která mu byla způsobena. V případě nepřevzetí/nevyzvednutí zásilky a nezaplacení smluvní ceny je kupující povinen uhradit náklady na poštovné za poslání a za vrácenou dobírku. Prodávající má nárok tyto náklady vyčíslit a požadovat po kupujícím náhradu. 

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem online, dochází k přesměrování na internetové bankovnictví zákazníkovi banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu (po odeslání je přesměrován zpět na stránky e-shopu). Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

V případě plateb kartou online a bankovním převodem online je podle zákona o evidenci tržeb prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu plateb kartou online a bankovním převodem online u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele. V případě nepřipsání příslušné částky na účet dodavatele do 7 kalendářních dní dojde ke stornování objednávky.

V případě zaslání zboží do zahraničí (tím se rozumí nabízené státy EU mimo Slovenska), lze hradit zásilku pouze předem, tzn. kartou online nebo bankovním převodem. Platba dobírkou v zemích EU (mimo Slovenska) není možná.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Vydané slevové kódy dodavatelem lze uplatit pouze na neakční a nezlevněné zboží, pokud není uvedeno jinak.

Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

Změna konfekce uzávěru povlečení (ze zipového na knoflíkový) je zpoplatněna částkou 150 Kč za jednu ložní soupravu. Konfekční úpravy povlaků na anatomické polštáře neprovádíme.

5. Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu (voucheru)

Dárkový poukaz je možné uplatnit výhradně na e-shopu www.matejovsky-povleceni.cz nebo podnikové prodejně v Semilech. Platnost poukazu je vždy jeden rok. Dárkový poukaz je možné zaslat ve vytištěné formě. V nabídce je také elektronický dárkový poukaz, který lze zakoupit pouze v případě online platby (kartou nebo elektronickým bankovnictvím). Po potvrzení platby je poukaz obratem aktivován. Elektronický poukaz je možné stáhnout z odkazu, který je součástí potvrzení o přijetí objednávky.  

Pokud není využita celá nominální hodnota dárkového poukazu (voucheru), nebo učiní-li Zákazník nákup v nižší hodnotě než je nominální hodnota voucheru, nevzniká nárok na vrácení finančního rozdílu. Voucher je určen pouze k jednorázovému nákupu zboží a nelze jej vyměnit za peníze.

Máte-li více poukazů, je možné je uplatnit v jedné objednávce, stačí kódy z poukazů zadat postupně do kolonky "uplatnění dárkového poukazu" v nákupním košíku.

V případě podezření na opakované uplatňování slevových kódů, které je v rozporu s dobrými mravy a kdy takováto činnost nese známky podvodného jednání, Dodavatel si vyhrazuje právo na nedodání zboží bez předchozího upozornění.

Při nákupu dárkového poukazu nelze využít bonusového programu.

6. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

Zboží expedujeme do 24 hodin následujícího pracovního dne. V období vánočních svátků je odbavení objednávek vyřizováno omezeně, když kupující jsou na webových stránkách informování o aktuálních termínech dodání.

Z důvodu okamžité fakturace a následné expedice objednaného zboží, nelze provádět doobjednávku, popř. změny v původní objednávce, pokud se kupující nedohodne s prodávajícím jinak. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém přicházejí a jejich slučování není z technických důvodů možné.

Doručení balíku (PPL/DHL)

PPL po České republice:

 • při objednávce v hodnotě menší než 3000 Kč je cena dopravy 100 Kč
 • při objednávce v hodnotě větší nebo rovno 3000 Kč je cena dopravy 0 Kč

DHL na Slovensko:

 • při objednávce v hodnotě menší než 140 € je cena dopravy 4 €
 • při objednávce v hodnotě větší nebo rovno 140 € je cena dopravy 0 €

DHL po Evropě:

 • cena stanovena dle konkrétního místa doručení bez ohledu na výši objednávky
 • Německo, Polsko, Rakousko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko - cena dopravy 10 €
 • Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Lucembursko, Španělsko, Švédsko - cena dopravy 15 €
 • Belgie, Itálie, Nizozemsko - cena dopravy 17 €
 • Bulharsko, Chorvatsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Slovinsko - cena dopravy 20 €
 • Spojené království - cena dopravy 32 €
 • Švýcarsko - cena dopravy 40 €

Výše poštovného se může lišit v závislosti na konkrétních akcích - zákazník je vždy před uzavřením objednávky informován o aktuálně platných cenách.

Na akční a zlevněné položky a dále na dárkové předměty se sleva na dopravu nevztahuje. 

Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce http://www.ppl.cz/ po zadání jejího čísla (11 číslic).

Jestliže kupující odmítne převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce, na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím, z jiných než zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která je tímto jednáním prodávajícímu způsobena. Především náklady na poštovné a balné.

Doručení na soukromou adresu

Ráno před doručením bude kupujícího kontaktovat kurýr, aby vám sdělil podrobnosti předání (sms a email), oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Lze se domluvit i na změně místa a času doručení.

Při využití tohoto způsobu dopravy je nutné zadávat telefonní číslo, na kterém jste k zastižení.

Zásilku vám standardně PPL doručuje v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení vám zanechá oznámení (na email) a balík doručí na nejbližší parcel shop PPL.

Hmotnost balíku je omezena do 30 kg.

Doručení na PPL PARCEL SHOP

Parcel Shop je síť smluvních partnerů přepravní společnosti PPL a slouží k uložení zásilky, tak aby si ji mohl zákazník vyzvednout osobně bez nutnosti potkat se s kurýrem. Možnost doručení na PPL PARCEL SHOP si volí každý zákazník sám přímo v nákupním košíku, kde si zvolí konkrétní místo z nabídky PPL.

Doba uložení zásilky na PPL PARCEL SHOPU je 7 dní, o uložení jsou vždy odeslány zákazníkovi SMS i email (součástí informace je přesná adresa a aktuální otvírací doba). 

Komunikace s PPL

Pro komunikaci s PPL výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic).

Doručení balíku (Česká pošta)

 - BALÍK DO RUKY, BALÍK NA POŠTU, BALÍK DO BALÍKOVNY

po České republice, poštovné je hrazeno vždy bez ohledu na výši objednávky:

 • služba balík do ruky nebo balík na poštu - cena dopravy 100 Kč
 • služba balík do balíkovny - cena dopravy 69 Kč

Na akční a zlevněné položky a dále na dárkové předměty se sleva na dopravu nevztahuje.

Výše poštovného se může lišit v závislosti na konkrétních akcích - zákazník je vždy před uzavřením objednávky informován o aktuálně platných cenách.

Zásilku vám doručíme následující pracovní den. O převzetí zásilky ČP k přepravě budete informováni emailem. V případě, že vás doručovatel nezastihne na uvedené adrese, bude zásilka uložena na příslušné poště s tím, že do schránky vám bude vložena informace o uložení zásilky, současně obdržíte SMS informaci. Před koncem úložní doby rozesílá ČP znovu upozornění na uložení zásilky.

Hmotnost balíku je omezena do 30 kg. 

Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce http://www.ceskaposta.cz/ po zadání jejího čísla. 

Na poště bude balíček uchován k převzetí 7 dní.

Jestliže kupující odmítne převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce, na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím, z jiných než zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která je tímto jednáním prodávajícímu způsobena. Především náklady na poštovné a balné.

Převzetí zásilky

Při převzetí zásilky (balíčku, aj.) od přepravce je kupující povinen důkladně zkontrolovat samotnou zásilku, a to zejména zda není poškozen obal. Zároveň je kupující povinen překontrolovat celý obsah zásilky (zboží, případné dárky aj. dle daňového dokladu). V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě či poškozené zásilce usnadní řešení případné reklamace. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm prodávající požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte zásilku. resp. její obal. 

Kupující je povinen bezprostředně po rozbalení zásilky (balíčku) důkladně překontrolovat dodané zboží, a to ještě před další manipulací se zakoupeným zbožím. Prodávající upozorňuje kupujícího, že další manipulací se zbožím (vyprání, samotné použití zboží, jakékoliv úpravy aj.) může dojít ke snížení hodnoty zboží a nárok kupujícího na případné vrácení kupní ceny nemusí být ze strany prodávajícího uznán v plném rozsahu.

Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno zpátky k prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel neodstoupí od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od marného pokusu o doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi spotřebiteli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět k němu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka spotřebitele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka (jak spotřebitele, tak podnikatele) podle této části VOP je prodávající v souladu s § 2913 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny. 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Stornovat lze buď telefonicky na čísle 481 621 261 nebo na emailu objednavky@matejovsky-textil.cz. 

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se řídí prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně či prostřednictvím formuláře uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel použít formulář (link je k dispozici na konci obchodních podmínek), ale není to podmínkou. Písemné odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme přiložit do zásilky spolu s vráceným zbožím a zaslat na adresu prodávajícího  - urychlí se tak proces vyřízení vašeho požadavku. Stejně tak je možné zaslat odstoupení od kupní smlouvy na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@matejovsky-textil.cz.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (zejména balné a poštovné).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než prodávající zboží obdrží. Prodávající vrátí finanční prostředky v zákonné lhůtě po obdržení zboží. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě bytového textilu, vrací kupující bytový textil čistý, nevypraný, bez jakýchkoliv známek použití či úprav (jiných, než které provedl prodávající při zpracování a realizaci objednávky) a v originálním balení. V případě, že nejsou splněny podmínky dle předchozí věty (textil je vypraný, použitý, upravený, znečištěný nebo dokonce poškozený), má prodávající nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží. Kupující bere na vědomí, že nepřiměřené používání bytového textilu, dle jeho povahy, za účelem vyzkoušení může vést k výraznému snížení hodnoty zboží, a tedy k výraznému ponížení vrácené kupní ceny kupujícímu o náhradu škody za toto snížení.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající v zákonné lhůtě finanční prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Náleží-li prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato jednostranně započtena na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tyto druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající jednostranně započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

8. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti (přičemž z povahy technologie výroby je tolerance rozměrů i náplní před vypráním +/- 5 %) a v případě konfekčních úprav na přání zákazníka vycházíme z údajů poskytnutých zákazníkem, které jsou navýšené o prostor na vysrážení materiálu.
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Při zaslání reklamace, je kupující povinen přiložit kopii nebo originál prodejního dokladu, dále je povinen popsat předmětnou vadu a přiložit aktuální kontaktní údaje (vč. emailové adresy).

Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání či ošetřování.

Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí podmínkami zpracování osobních údajů, jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.

10. Používání cookies

Na webové stránce jsou používány tzv. cookies. Pravidla jejich používání, jakož i způsob, jak jejich používání zakázat, jsou k dispozici zde.

11. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

12. Výměna zboží

Jestliže dojde k chybnému výběru např. velikosti či materiálu, kupující může zaslat nepoužívaný (tím se rozumí i nevypraný) a nepoškozený výrobek v originálním nepoškozeném obalu zpět na adresu prodávajícího, který umožňuje výrobek vyměnit, nejpozději však do 30 dní od zakoupení zboží.

Náklady na dopravné a doběrečné z původní objednávky nebudou při výměně zboží kompenzovány, stejně tak nejsou hrazeny náklady na zaslání zboží k výměně. Případný cenový rozdíl mezi vráceným a nově zvoleným zbožím bude kompenzován nebo doúčtován dle skutečnosti.

Fakt, že jde o výměnu zboží musí kupující oznámit prodávajícímu písemně, kde specifikuje, za jaké položky má být vyměněno a doplněno.

13. Rozhodné právo

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@matejovsky-textil.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Veškeré záležitosti a případné spory vzniklé na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Naše společnost, z důvodu péče o zákazníka, preferuje jakékoliv řešení sporů nejprve mimosoudní cestou, kdy za tímto účelem se na naši kontaktní adresu může obrátit každý kupující - spotřebitel. 

Případné spory mezi spol. Matějovský a.s. a Kupujícím lze nadále řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o tomto mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. 

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 20. května 2023

 

Matějovský a.s.
Vladimíra Komárka 606
513 01 Semily
tel.: +420 481 621 261
e-mail: obchod@matejovsky-textil.cz

 

Ke stažení

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Zkušenost a tradice

textilní výroby

Kvalitní materiály

a moderní technologie

Úpravy zdarma

zakoupeného povlečení

Doprava zdarma

při nákupu nad 3 000 Kč

TOPlist